Kostol sv. Márie Magdalény

Vo farnosti Vyšný Medzev sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény.
Barokový kostol sv. Márie Magdalény  pochádza z roku 1773. 
Je jednoloďový s pristavanou sakristiou. Kostol bol postavený na mieru jestvujúceho oltára, ktorý bol pôvodne umiestnený v jasovskom kláštore. Súčasný barokový interiér kostola pozostáva z hlavného oltára, dvoch bočných oltárov, krstiteľnice a kazateľnice. Oltáre sú vyzdobené prácami známeho maliara Johana Lukasa Krackera a sochára Johana Antona Kraussa, podobne ako v kláštore premonštrátov v blízkom Jasove.

Zvony
Z kanonickej vizitácie z roku 1731 vieme, že v starom kostolíku bolo 5 benedikovaných zvonov.
Dnešnú Vyšnomedzevskú zvonovú stolicu naprojektoval a zostrojil Jozef Pozdech. Veľký zvon Márie Magdalény má priemer 135 cm, samotný zvon váži 1200 kg.

Organ

Organ kostola sv. Márie Magdalény pochádza z čias dokončenia výstavby kostola, to znamená asi po roku 1773. Zostrojil ho Johan Georg Schwartz v Prešove. Jedná sa o nástroj významnej historickej ceny. Počas 2. svetovej vojny bol organ zdevastovaný a dlhé roky nefunkčný.

Oltár

Oltár je pôvodne rannobarokový a pochádza z Jasovského kláštora. Vznikol pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia a je veľmi honosný. V druhej polovici 18. storočia sa jasovským opátom stal Andreas Sauberer, ktorý disponoval vynikajúcimi vedomosťami s oblasti hospodárstva a architektúry, takže za jeho čias postavili terajší jasovský kláštor, ktorý dostal nové vnútorné zariadenie kostola. Starý jasovský oltár sa zachránil takým spôsobom, že pod vedením opáta Sauberera sa vo Vyšnom Medzeve vybudoval kostol na mieru oltára, ktorý sa v ňom nachádza dodnes. Uvedený čin je svetlým príkladom ochrany kultúrnych pamiatok v 18. storočí. Vyšnomedzevský oltár dotvorili a doplnili umelci Johan Lukas Kracker a Johan Anton Krauss, ktorí vyzdobili vtedajší jasovský kláštorný kostol.
Oltár je dvojposchodový zo stĺpovou architektúrou, ktoré sú ukončené koritskými hlavicami, doplnený obrazmi a sochami. Na samom vrchole oltára tróni socha sediacej panny Márie s Ježiškom zo svätožiarou.
V hornom poschodí oltára sa nachádza pôvodný obraz Boha Otca Stvoriteľa.

V dolnom poschodí oltára sa nachádza hlavný centrálny obraz Márie Magdalény, ktorý pochádza od Lukasa Krackera. Obraz teologicky znázorňuje Máriu Magdalénu, ktorá vo sviatosti zmierenia získala večnú slávu v nebeskom kráľovstve. Protipól nebeského kráľovstva – pominuteľnosť hmoty znázorňuje lebka, ktorá je symbolom pozemskej smrti. Ako atribút Márie Magdalény sa nachádza na obraze pri jej nohách nádoba z vonnou masťou, s ktorou natrela Kristovi nohy podľa učenia evanjelia. Tabernakulum pochádza od sochára J.A.Kraussa.
Podľa záznamov na zadnej stene oltára, bol v roku 1871 reštaurovaný Jurajom Reicherom pozlačovačom a mramorovačom. Po uplynutí 132 rokov oltár zreštaurovala firma Kafka z Červeného Kostelca na Morave. Bočné oltáre                                             
V kostole sa nachádzajú bočné oltáre, ktoré spolu s kazateľnicou, krstiteľnicou a orgánom  pochádzajú z obdobia výstavby kostola, t.j. z druhej polovice 18. storočia.
– Bočný oltár svätého Jána Nepomuckého, je tvorený bohatou vyrezávanou menzou, ktorá je miesto tabernakula ukončená barokovou predellou. Po oboch stranách menzy vystupujú v kosom uhle dvojstupňové podstavce, na ktorých sa nachádzajú sochy svätého Petra a Pavla v životnej veľkosti. Centrum oltára tvorí rozmerný barokový obraz svätého Jána Nepomuckého. Stal sa patrónom rybárov, pĺtnikov a mlynárov. U nás bol považovaný za patróna vodných kolies. Obraz je veľmi dobre reštaurovaný.
– Bočný oltár Matky božej, je vzhľadovo tak istý ako oltár Jána Nepomuckého. Postavy svätých tvoria svätých Joachim a svätá Anna (rodičia Panny Márie). Centrálny obraz znázorňuje Matku božiu s dieťaťom v náručí v domácom prostredí. Domáce prostredie vyjadruje kolíska so zaujímavou prikrývkou, vedľa ktorého sa nachádza košík so šijacími pomôckami.

Vežové hodiny

Prekrásny jedinečný kus, ktorý bol vyhotovený v období výstavby kostola okolo roku 1776. Meno výrobcu nie je známe, ale pravdepodobne ich vyrobil hodinár Steiner zo Štosu, ktorý v tomto období mal hodinársku dielňu. Tento prekrásny stroj sa skladá s ručne vyrobených súčiastok, ktoré boli pôvodne pospájané iba kovovými klinmi. Všetky kolesá, vrátane zubov boli ručne vykované s mimoriadnou presnosťou. Pôvodne boli hodiny zo štvrťhodinovým bitím, neskôr prerobené na hodinové bitie. Presnosť hodín zabezpečuje tiež kyvadlo hodín, dlhé štyri metre a váži 20 kg.

Kríže

Prvý kríž v obci stojí na mieste prvého kostolíka, kde bol vystavaný prvý kostolík a zriadený najstarší cintorín.
Druhý kríž sa nachádza v strede obce smerom na západ od kostola.
Tretí kríž sa nachádza v území terajšieho cintorína južne od kostola. Na konci obce, severovýchodne od kostola je štvrtý kríž. Tento kríž je postavený na ochranu úrody. V extraviláne katastrálneho územia obce v lokalite Hummel je piaty kríž, postavený bol na pamiatku úmrtia baníkov, ktorí tragicky zahynuli v bani.

Kaplnky

Na začiatku obce uvíta okoloidúcich občanov a turistov kaplnka svätého ruženca. Bola postavená v roku 1900 a vysvätená 21. októbra 1900 na podnet veriacich a členov ružencového spolku. Účel založenia ružencového spolku je dobročinnosť, spolupatričnosť a oddanosť k Panne Márii, podpore člena spolku v živote a pri úmrtí. Druhá kaplnka je na vyšnom konci obce postavená a posvätená na ochranu proti prírodným živlom, búrkam a nečasu.

Symbolický veľkonočný Kristov hrob vo Vyšnom Medzeve (Rádio LUMEN: Symbolický veľkonočný Kristov hrob z 18. storočia vo Vyšnom Medzeve https://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/putnicky-vikend.html)

unnamed (1)

Podľa nápisu na štíte vstupného portálu pochádza z roku 1780, je postavený na ľudový spôsob vo forme divadelných kulís, aby svojou výrečnosťou upútal pozornosť, čo sa deje aj v súčasnosti, lebo deti si najskôr všimnú a okomentujú toho „jelenčeka“, ktorý ich upúta na prvý pohľad.

Hoci hrob je skôr koncipovaný pre ľud, maliarska výzdoba svedčí o skúsenej a istej ruke barokového umelca, pretože tak nádherné barokové tváre iste nemaľoval ľudový umelec.

V čase návštevy Slovenska britskou kráľovnou spomínali v tlači, že taký hrob sa nachádza v Spišskej Sobote, ako jediná zachovaná slovenská rarita, teraz si však môžem dovoliť poopraviť, že sa zachovali najmenej dva, a to jeden u nás vo Vyšnom Medzeve.

unnamed

Vstupný portál je tvorený dvojkrídlovou bránou, na ktorej sú namaľovaní rímski vojaci s kopijami, otvára sa dovnútra, takže krídla dverí sa tým stavajú súčasťou kulís. Nad portálom je barokový štít s letopočtom a nápisom v švabachu „Siehe hier ist der Ort, wo ihn hingelegt“.

V zadnej časti je čelná stena s jeleňom stojacim nad hrobovou jaskyňou, ktorá je tiež kulisovo opticky prehĺbená. Priestor uzatvára stena s tmavomodrou nočnou oblohou s mesiacom a hviezdami a jedným nebeským telesom, predstavujúcim zatmenie slnka. V strede nad hlavou jeleňa je lúčovitá svätožiara s nápisom IHS, na to miesto sa ukladá monštrancia. Zadná časť symbolického hrobu je postavená na otočnú plošinu, po otočení ktorej sa o 180 stupňov na Vianoce objaví Betlehem.

Čo je zvláštne na tom hrobe? Vyobrazenie jeleňa. V žiadnom kostole som sa s tým nestretol. Na jeseň sa u nás veľkolepo oslavuje sv. Hubert. Spoločne s MO KNS a poľovným združením Vyšný Medzev pravidelne usporadúva ďakovnú slávnostnú Svätohubertovskú  omšu s prinesením pred oltár obetu jeleňa, kráľa našich hôr.

Vďaka patrí Erichovi Fabianovi, lokálnemu farníkovi, ktorý po cca 25 rokoch (2017) znovu poskladal veľkonočný Kristov hrob na pôvodné miesto v pôvodnom stave vo vlastnej réžii farnosti, čím sa pamiatka zachránila pred zabudnutím a prípadnou skazou. Vďaka patrí aj pánovi dekanovi Václavovi Galovi, ktorý sa obetuje  a vynakladá veľké úsilie pre záchranu kultúrnej pamiatky vo Vyšnom Medzeve, v spolupráci s pamiatkármi ako aj štátnymi úradmi, ktorí spolufinancujú opravu kostola sv. Márie Magdalény a postupnými krokmi odkrývajú barokovú krásu zachovanú na Slovensku.

MUDr. Ervín Méder

Advertisement